Όροι Συμμετοχής

Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία “The Newtons Laboratory” με έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 57Β (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «The Newtons» ή και «η Διαφημιστική»)και με την εταιρεία «FLUID IKE», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Ηρακλείου αρ. 412. (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως “Fluid ή και Τεχνικός Ανάδοχος”)  οργανώνει την  προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο «WINGS ON FIRE» (στο εξής το «Πρόγραμμα»).

1.1 Το Πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί σε Facebook εφαρμογή, στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων στο Πρόγραμμα μπορεί να εισέλθει για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Για τις ανάγκες του Προγράμματος έχει δημιουργηθεί και η ηλεκτρονική διεύθυνση f2gwingsonfire.gr, από την “Fluid”, για λογαριασμό της WIND Hellas.

1.2 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Ελλη Καλιτσουνάκη του Εμμανουήλ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 194, Αθήνα, τηλ. 2106427006, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο.

1.3 Η WIND Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο f2gwingsonfire.gr με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.

1.4 Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια καθώς επίσης και την ανάδειξη των νικητών, και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η “Fluid”.

1.5 H Newtons έχει αναλάβει  την επιλογή του Δωροθέτη, ήτοι του εργαστηρίου δερματοστιξίας «Honest Tattoo» (οδός Λεπενιώτου 21 και Ήβης, στην περιοχή του Ψυρρή), στο οποίο έχει σχεδιασθεί, κατόπιν ιδέας της Newtons, ένα graffiti για τις ανάγκες του παρόντος Προγράμματος.

Επιπλέον, η “The Newtons” έχει αναλάβει την προμήθεια των δώρων σε συνεργασία με  το εργαστήριο δερματοστιξίας «Honest Tattoo» .

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Οι χρήστες για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει:
- να επισκεφθούν το graffiti που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του F2G στην οδό Λεπενιώτου 21 & Ήβης
- Να βγάλουν μια φωτογραφία μπροστά από το graffiti
-  Nα εισέλθουν στον διαδικτυακό τόπο f2gwingsonfire.gr, και ακολουθώντας τα βήματα να ανεβάσουν τη φωτογραφία τους και να εισάγουν τα στοιχεία τους σύμφωνα με τις οδηγίες.
Ως επιβράβευση λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό και διεκδικούν τα δώρα του διαγωνισμού αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα. Επίσης, θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να έχουν έγκυρο και ενεργό Προφίλ στο Facebook με έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της WIND ΕΛΛΑΣ, οι δικαιοδόχοι (franchisees) και οι εργαζόμενοι τους, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων WIND & Public, οι εργαζόμενοι της FLUID IKE και της “The Newtons Laboratory” καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

2.2 Ο χρήστης θα μπορεί να ανεβάσει μόνο μια φωτογραφία και φέρει αποκλειστική ευθύνη για το υλικό που θα αναρτήσει στο Facebook . Η WIND Ελλάς δεν φέρει καμία ευθύνη για τις φωτογραφίες και κείμενα που θα αναρτηθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

2.3 Για να συμμετάσχει ο χρήστης θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει η ταυτοποίησή του μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook. Αυτό θα γίνεται μέσω σύνδεσης με έγκυρο/ ενεργό λογαριασμό του. Σε περίπτωση που το προφίλ του κάθε χρήστη είναι εικονικό, αυτόματα αποκλείεται από το διαγωνισμό.

2.4 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2.5 Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με ένα και μόνο Προφίλ στο Facebook και μία και μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων). Διευκρινίζεται ότι η WIND διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους Αναλυτικούς Όρους ή/και διάταξη νόμου.

3. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

3.1α Ως δώρα του διαγωνισμού ορίζονται πέντε (5) τατουάζ αξίας διακοσίων (200) ευρώ το καθένα, από την εταιρεία Ηonest Tattoo, (εφεξής καλούμενα χάριν συντομίας ως “Δώρα”).
3.1β Την 09/01/18 και ώρα 18:00 μμ στην έδρα της FLUID IKE και με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με χρήση του εργαλείου random.org, από την οποία θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί του διαγωνισμού
Η WIND διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο της f2gwingsonfire.gr με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.

 

3.2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν από τη FLUID στο f2gwingsonfire.gr μετά την αποδοχή των όρων & των δώρων από τους νικητές.

3.3 Μετά την λήξη του διαγωνισμού και εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται από WIND επικοινωνία με τους νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές:
-  τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) 
- η αποστολή της ταυτότητάς τους σκαναρισμένη ή με φωτογραφία για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων.
- Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση digital_mkt@wind.gr κατά την οποία έκαστος νικητής θα δηλώνει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη  δημιουργία του τατουάζ  πάνω στο σώμα του και προχωρά στην εν λόγω ενέργεια με πλήρη συνείδηση αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα ότι η WIND και οι λοιποί Διοργανωτές δεν φέρουν καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη για την πραγματοποίηση του τατουάζ. Ρητώς ορίζεται η WIND και οι λοιποί Διοργανωτές δεν θα υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό/ή και τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση του τατουάζ από το εργαστήριο δερματοστιξίας «Honest Tattoo»  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Τα παραπάνω τρία βήματα είναι προαπαιτούμενα από τους νικητές για την απόδοση του Δώρου.
Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής αρνηθεί για οιονδήποτε λόγο την παραλαβή του δώρου που του αντιστοιχεί, τότε ο εντεταλμένος συνεργάτης της WIND που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα κ.ο.κ. Για παραλαβή του δώρου, ήτοι την πραγματοποίηση του τατουάζ, οι νικητές θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών

3.4 Οι νικητές, αφού έχουν εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα του προηγούμενου άρθρου, θα πρέπει να κλείσουν αυτοπροσώπως ραντεβού με την εταιρεία Honest Tattoo (οδός Λεπενιώτου 21, Ψυρρή) για την επιλογή του σχεδίου που επιθυμούν να υλοποιηθεί και στη συνέχεια να οριστικοποιήσουν το τελικό ραντεβού. Είναι αναγκαία η επίδειξη της ταυτότητάς τους για ταυτοπροσωπία από το προσωπικό της Honest Tattoo. 

3.5 Το αρχικό ραντεβού θα πρέπει να οριστεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την αρχική επικοινωνία με τους νικητές. Μετά την πάροδο δύο μηνών η παραλαβή του δώρου παύει να ισχύει και τόσο η WIND όσο και η εταιρεία Honest Tattoo δεν θα φέρουν καμία ευθύνη απόδοσης του. 

3.6 Αν κάποιος από τους νικητές επιθυμεί την υλοποίηση δυο μικρών tattoo των εκατό ευρώ (100) έκαστος, συνολικής άξιας διακοσίων (200) ευρώ, αντι ενός tattoo (1) αξίας διακοσίων (200) ευρώ, θα πρέπει να ενημερώσει την Honest Tattoo σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την υλοποίηση του.

3.7 Tα tattoos θα ακολουθούν αυστηρά την τεχνοτροπία της εταιρείας Honest Tattoo. Δείγματα της τεχνοτροπίας υπάρχουν εδώ: http://honesttattoo.com/

3.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης των δώρων στους νικητές κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WIND παύει να υφίσταται. Η WIND δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

3.9. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα δώρα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής τους.

3.10. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της WIND Ελλάς. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της.

3.11. Τα παραπάνω δώρα αποδίδονται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.

3.12. Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.

 

4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

4.1 Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα της WIND στην οποία θα μετέχουν με το ονοματεπώνυμο και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους στην πλατφόρμα του Facebook και για τις οποίες τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε σχετική συναίνεση.

4.2 Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τους νόμους 2472/1997 και Ν. 3471/2006 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως αυτοί έχουν τροποποιηθεί/συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα, και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

4.3 Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.

4.4 Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η FLUID IKE τα προσωπικά τους δεδομένα που προκύπτουν από τις φωτογραφίες της συμμετοχής τους με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης, εάν κριθεί απαραίτητο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει/διαμορφώσει κατά το δοκούν τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων.

4.5 Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω εταιρίες για την προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Οι ως άνω εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του προγράμματος.

4.6 Με την αποδοχή των όρων της εφαρμογής, δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους.

4.7 Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και των διοργανωτών του Προγράμματος σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να αποκλειστεί από τη χρήση της ιστοσελίδας.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1 Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18/12/2016 και ώρα 11:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 08/01/2018 και ώρα 23:59 μ.μ.

5.2 Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα αυτή και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της .

5.3 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων – Διαδικτυακών Εργαλείων που θέτει στη διάθεση της WIND , η FLUID IKE) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης οποιουδήποτε σημείου υποστήριξης των μελών με το πρόγραμμα.

5.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω προγράμματος, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την WIND ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

5.5 Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

6. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

6.1 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η WIND ή οι συνεργάτες της , οι εργαζόμενοί τους οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

6.2 Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

6.3 Ο επισκέπτης - χρήστης-μέλος των ιστοσελίδων, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά τηςWIND , ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ τηςWIND , και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος τηςWIND . Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης-μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα τηςWIND , να διακόπτει την χρήση του προγράμματος αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

6.4 Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., η WIND πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να αποβάλει από τη διαδικασία τον χρήστη, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

6.5 Ενδεικτικά από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης. (β) χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές , φυλετικές προεκτάσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς. (γ) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση. (δ) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. (ε) Όσοι χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες τρίτων προσώπων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους ή χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές , φυλετικές ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς. Η WIND θα προβαίνει σε έλεγχο και αξιολόγηση των φωτογραφιών που θα ανεβάζει ο κάθε χρήστης προκειμένου να προλαβαίνει τη κακή χρήση της υπηρεσίας και την ενδεχόμενη προσβολή δικαιωμάτων τρίτων προσώπων. Η διαχείριση της ιστοσελίδας θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να διαγράψει οποιαδήποτε τέτοιου είδους φωτογραφία. Για όσο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους φωτογραφίες είναι στην ιστοσελίδα δεν ευθύνονται οι ως άνω εταιρείες έναντι κανενός από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά η ευθύνη είναι ατομική στον χρήστη που προέβη στην ανάρτηση. Η WIND επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της αναφορικά με τη κακή χρήση της υπηρεσίας έναντι του χρήστη που προέβη σε παράνομη ανάρτηση φωτογραφίας. (ι) όσοι έχουν λιγότερους από 15 φίλους στο facebοok. (στ) Οι εργαζόμενοι τηςWIND , οι εργαζόμενοι της FLUID IKE , της Newtons Laboratory, των καταστημάτων WIND & Public, καθώς και οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς α’ και β΄ βαθμού. η) όσοι έχουν ανακαλέσει τη συναίνεσή τους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με σχετικό opt-out σε χρόνο μεταγενέστερο από την ηλεκτρονική τους συγκατάθεση και για οποιονδήποτε λόγο.

6.6 Η FLUID IKE, που έχει την διαχείριση της ιστοσελίδας, σε συμφωνία με την WIND διατηρεί το δικαίωμα, όποτε και εάν κρίνει απαραίτητο, να αφαιρεί φωτογραφίες οι οποίες παραβιάζουν τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

6.7 Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος κειμένου .

6.8 Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής.

7. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/ συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και στη θέση «όροι συμμετοχής» .

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ WIND ΚΑΙ FLUID IKE

8.1 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η WIND ή/και η FLUID IKE ή/και η Newtons ή τυχόν τρίτος διαχειριστής της ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος.

8.2 Επίσης ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/μέλη/χρήστες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά τηςWIND , ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος προγράμματος, είτε οιαδήποτε αποζημίωση. Η WIND ή/και η FLUID IKE ή/και η Newtons δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους

8.3 Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της δεν ευθύνεται για: Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες. Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη/μέλους δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ε) για το ότι ο δικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.

8.4 Σε κάθε περίπτωση η WIND ή/και η The Newtons, ή/και η FLUID IKE δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του στην ιστοσελίδα Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση / μέλους, ο κάθε επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες , οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.5 Η διαχείριση της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

9. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

9.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά τηςWIND , της «Τhe Newtons» και της FLUID IKE.

9.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας , ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της WIND και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

9.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της WIND ή του εκάστοτε δικαιούχου.

9.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

10.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η FLUID IKE. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την FLUID IKE είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, ως αυτός έχει τροποποιηθεί/συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην FLUID IKE (οδός Παπαδά 68, 11525, Αθήνα, τηλ. 2107488355 ).

10.2 Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, ως αυτός έχει τροποποιηθεί/συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης.

10.3 Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο info@ fluidmedia.gr διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

10.4 Η αποδοχή των παρόντων όρων ισοδυναμεί αυτόματα με την αποδοχή του εκάστοτε χρήστη στην εγγραφή του στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό newsletter τηςWIND , το οποίο θα λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από το ηλεκτρονικό ενημερωτικό newsletter της WIND , μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από αυτό επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό newsletter.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

11.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1 Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του site f2gwingsonfire.gr παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

12.2 Ο κάθε χρήστης/μέλος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και την εγγραφή του σε αυτήν. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για ενδεχόμενες μεταγενέστερες αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

12.3 Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας f2gwingsonfire.gr, χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από αυτή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινεί με τους ανωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

12.5 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.